Doktora Tezi – Umut Ahmet Tarakcı (PDF) – Ücretsiz

Bilimsel disiplinler insan hayatının her yönünü inceleme ve insanlığa bir fayda üretme çabası içinde hareket ederler. Bilimin bugün insanoğlunu getirdiği yer, medeniyet denilen kavramın günlük hayat içinde yaşamasına imkan vermektedir.

Bilimin hizmet ettiği pratik alanlardan birisi iş dünyasıdır. İş dünyasındaki insan faktörü, sosyal bilimlerin öncelikli inceleme alanı olmuştur. Bu tez konusunun da amacı iş dünyası içinde yer alan insandır. İş dünyasındaki insanı geliştirmek ve farklılaştırmak adına son 20 yılda yoğun olarak kullanılan kavramlardan birisi koçluktur. Kişisel gelişimde hızlandırıcı bir katalizör etkisi olan koçluk hizmetinin etkisi yeteri kadar ölçümlenmemiştir.

Öz yeterlilik, Albert Bandura ile özdeşleşmiş ve öğrenme kuramlarına etki etmiş bir kavramdır. Öz yeterliliğin artmasının performansı olumlu yönde etkilediğinden, öz yeterliliğin arttırılması pek çok uygulamanın ana hedefi olmuştur. Bu kapsamda iyi bir koçluk eğitiminin ve uygulamasının, öz yeterliliği ve kişisel performansı arttırması beklenebilir.

Bu amaçla koçluk kavramı ve yetkinlikleri ile ilgili alan yazın incelenmiş, bahse konu yetkinlikleri içerecek bir koçluk eğitimi içeriği oluşturularak uygulanmıştır. Koçluğun; kişilik boyutları, öz yeterlilik ve kişisel performans ile etkileşimini içeren bir model oluşturularak, alan araştırılmasında test edilmiş ve kavramların birbiriyle ilişkisi bütünsel bakış açısıyla açıklanmaya çalışılmıştır. Bu tezi hazırlamak bilimsel gelişimime katkı sağlamış ve hayatı farklı bir şekilde kavramama neden olmuştur.

tr_TRTurkish