Girişimci Mentorluğu Sözleşmesi

RESMİ MENTORLUK SÖZLEŞME ÖRNEĞİ

Bu projede veya başka projelerde size destek olması amacıyla hazırladığımız sözleşme örneği aşağıda yer almaktadır. Bu sözleşmede ücretlendirme bölümü bulunmamakta olup, gelecekte ticari bir mentorluk yapacağınız durumlarda bu bölümü eklemenizi tavsiye ederiz. (Ödeme, türü, ödeme zamanı ve şartlarını içermelidir)

 

ÖRNEK HİZMET SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR

 

Madde 1: Bir tarafta ……………………………………………………  adresinde faaliyet gösteren,.  ………………………………….. firması ( bundan sonra FAYDALANICI FİRMA olarak anılacak ) ile diğer tarafta ……………………………………………………………………………………….adresinde faaliyet gösteren …………………………………. (Bundan sonra MENTOR olarak anılacaktır)  aşağıdaki koşullarda bir Mentorluk Hizmet Sözleşmesi yapmayı kabul etmişlerdir.

 

Yukarıda belirtilen adresler aynı zamanda tarafların tebligat adresleridir. 

İşbu Sözleşme’de MENTOR ve FAYDALANICI FİRMA ayrı ayrı “Taraf”, hep birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

SÖZLEŞMENİN KONUSU KAPSAMI

Madde 2: Sözleşmenin konusu ………………………………………… faaliyetine yönelik (Örneğin: Ar-Ge ve yenilik odaklı faaliyet yapabilme kapasitelerini artırmaya yönelik)  “Mentorluk mekanizmasının geliştirilmesi ve uygulanması”dır 

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ 

Madde 3: Bu Sözleşme (Gün-Ay-YIL) –Gün- Ay-YIL tarihleri arasında geçerlidir. 

MENTORUN SORUMLULUKLARI

Madde 4: 

 1. Sorumluluğuna verilen Faydalanıcı Firmaların Ar-Ge ve Yenilik Kapasitesini Artırmaya Yönelik olarak Mentorluk Mekanizması’nın  uygulanmasını sağlamak,
 2. Alanıyla ilgili fikir ve enformasyon paylaşımı yapmak
 3. Mentorun çevresinden (network) verimli biçimde istifade  edilmesini sağlamak
 4. Yaratıcı fikir ve tecrübelerini yeni AR-GE ve yenilik projeleri için kullanmak
 5. Alanıyla ilgili AR-GE, yenilik mevzuatı, teşvikleri  ve yapılan etkinlikler konusunda faydalanıcı firmayı bilgilendirmek
 6. Yüksek ve ulaşılabilir standartlar belirlemek
 7. Yalnızca kısa dönemli performansa değil, vizyoner gelişime odaklanmak. 
 8. Hedef ve strateji  belirleme ve kararlılıkla ulaşma konusunda destek Uygulayıcı Firmaya Destek vermek .
 9. Planlama, Uygulamada üzerine düşen takip ve kontrolü gerçekleştirmek ve  bu sayede zamanında gereken önlemlerin alınmasına katkı sağlamak. 
 10. Alternatif yaklaşımlar ve çözümler üretmeye destek olmak  ve teşvik etmek. 
 11. Projelerle ilgili gizlilik ilkelerine tam olarak riayet etmek. 
 12. Destek verdiklerinin kendisinden bağımsız iş başarma becerilerini artırma konusunda teşvikte bulunmak.
 13. Mentorluk ilişkisi boyunca düzenli olarak ayda en az ??? görüşmeyi her biri en az ??? saat olacak (ulaşım hariç) yapıyor olmak, 
   Proje boyunca gerekli geribildirim, raporlama ve değerlendirme sürecini bizzat yürütmek 

UYGULAYICI FİRMA ’NIN SORUMLULUKLARI VE VERECEĞİ HİZMETLER

Madde 5: 

 1. Verimli bir paylaşım ortamı yaratmak adına rahatsız edilmeyecek bir zaman diliminde ve ortamda buluşmayı gerçekleştirmek.
 2. Müteakip toplantıya kadar çalışabilecek bir hedef bulmak ve bunu gerçekleştirmek için yapılması gerekenleri hayata geçirmek 
 3. Zaman disiplinine uymak 

 

GİZLİLİK: 

Madde 6: 

 1. MENTOR, bu Sözleşmenin uygulanması ile edindiği tüm bilgileri gizli tutacak,  Faydalanıcı Firmanın   onayı olmadan üçüncü kişilere açıklamayacaktır. 
 2. MENTOR, kendisine işbu Sözleşme ile verilen/verilecek tüm bilgi ve belgeleri;
  • Büyük bir gizlilik içinde korumayı,
  • İşbu bilgi ve belgeyi, herhangi bir 3. kişiye hangi suretle olursa olsun vermemeyi,
  • Doğrudan ya da dolaylı olarak Taraflar arasındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı taahhüt eder.

      3.MENTOR, işbu Sözleşmenin ekinde yer alan GÜVENLİK, GİZLİLİK, DÜRÜSTLÜK,  ETİK,  REKABETE SAYGI  ANLAŞMASI ‘na uymayı kabul ve taahhüt eder.

ÇALIŞMA GÜN VE SAATLERİ

Madde 7:  a. MENTOR  yukarıdaki maddede belirtilen ücret karşılığı Uygulayıcı Firma ile birlikte  dini ve milli bayramlar haricinde karşılıklı mutabakatla belirlenecek gün ve saatlerde hizmet verecektir.

 

MÜCBİR SEBEP

Madde 8: Taraflar’ın kontrolü dışında gelişen ve makul denetim gücü dışında kalan ve Taraflar’ın işbu Sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici tüm ekonomik yaşamı etkileyecek doğal afetler, grev, lokavt, işçi hareketleri, isyan, ayaklanma, enerji yokluğu, resmi dairelerin emirleri ve uygulamaları, savaş (ilan edilmiş olsun yada olmasın), iş savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, sel, benzeri tabi afetler, devletin karar ve eylemleri v.b. hallerin meydana gelmesi mücbir sebep hali olarak değerlendirilecek ,taraflardan birinin işbu Sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirememesi veya gecikmesi halinde ilgili yükümlülüklerin yerine getirme taahhüdü durur ve gecikme sebebinin ortadan kalktığı tarihte yeniden yürürlülüğe girer ve yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı Taraflar sorumlu tutulmayacaktır.

Mücbir sebep durumunun kesintisiz 30(otuz) gün devam etmesi halinde Taraflar bir araya gelerek,iş bu Sözleşme’nin devam,askıya alınma,fesih ve bir başka şekilde tasfiye şekillerini müzakere edeceklerdir. Taraflar’ın  30 (OTUZ) gün  içerisinde bir anlaşmaya varamaması halinde,Taraflar’dan  herhangi biri işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak tazminat talep etme hakkı olmaksızın her zaman fesih etmek hakkına sahiptir.

FESİH: 

Madde 8: MENTOR, Uygulayıcı Firma’nın, MENTOR’ün işbu Sözleşme’nin konusu sorumluluk ve yükümlülüklerini ihlal etmesi ve/veya gereği gibi yerine getirmemesi, bu Sözleşmenin herhangi bir hükmüne aykırı davranması halinde her türlü talep ve dava hakkı saklı kalmak kaydıyla Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshe yetkili olduğunu ve bu şekilde feshe sebebiyet veren tarafın diğer taraftan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt  eder. İşbu Sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesi durumunda MENTOR, diğer Taraf’ın hukuksal ve idari sorumluluk taşıyan hiçbir evrak ve belgesini kullanamaz; kullandığı takdirde bütün yasal sorumluluk belgeleri MENTOR’e ait olur.

TEBLİGAT 

Madde 9: Tarafların bu Sözleşmede yazılı adresleri kanuni adresleri olup anılan adreslerin değiştiği noterlik vasıtasıyla bildirilmedikçe,bu adreslere yapılacak tüm ihtar,ihbar,tebligatlar geçerli olarak yapılmış sayılır.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Madde 10: Bu sözleşmenin yorumlanmasında veya uygulanmasında taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde esas,sorunun ilişkilere zarar vermeyecek şekilde taraflar arasında çözülmesidir.Ancak,karşılıklı mutabakatla çözülemeyen ihtilaflarda ………….Mahkemeleri ve icra Daireleri yetkili olacaktır.

Madde 11: İşbu Sözleşme 11 (onbir) madde olarak ……..’da ……………….  tarihinde 1 (bir) nüsha olarak düzenlenmiş ve Taraflar arasında imzalanmıştır. İşbu Sözleşmenin  damga vergisinin 1/2 si  UYGULAYICI FİRMA , kalan yarısı olan 1/2 ‘si MENTOR tarafından ödenecektir. 

EKİ : GÜVENLİK, GİZLİLİK, DÜRÜSTLÜK,  ETİK,  REKABETE SAYGI  ANLAŞMASI  

 

MENTOR

GÜVENLİK, GİZLİLİK, DÜRÜSTLÜK,  ETİK,  REKABETE SAYGI  ANLAŞMASI  

            YETKİLENDİRME

            Aşağıda açık kimliği yazılı Mentor; Proje Kapsamında görev yapacağı Faydalanıcı Firmada bulunduğu süre içinde aşağıda listelenen Ticari Gizli ve Özel gizlilik derecesindeki evrak, bilgi, proje, bilgi işlem envanter (CD/Disket) işlemini yapmasına, görmesine ve nüfuz etmesine “BİLMESİ GEREKEN” prensibi dahilinde yetkili kılınmıştır. 

TİCARİ GİZLİ VE TİCARİ ÖZEL GİZLİLİK DERECESİNDEKİ EVRAK, BİLGİ, PROJE, BİLGİ İŞLEM ENVANTER (PROGRAMLAR/CD/DİSKET) LİSTESİ VE GİZLİLİK DERECELERİ

ÖRNEKTİR- FİRMAYA GÖRE DEĞİŞİKLİK ARZ EDER

EVRAK/BELGE/BİLGİ GİZLİLİK DERECESİ AÇIKLAMA
Şirketlere ve şahıslara gönderilen fiyat teklifleri Ticari Özel Yalnızca fiyat teklifi gönderilen firma yetkilisi, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile paylaşılabilir
Şirketlere ve şahıslara kesilen faturalar Ticari Özel Yalnızca anlaşmalı muhasebe firması, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Paylaşılabilir
Şirket bilançosu ve hazirun cetveli Ticari Gizli Yalnızca anlaşmalı muhasebe firması, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Paylaşılabilir
Şirket harcamalarını gösteren evrak ve dokümanlar Ticari Gizli Yalnızca anlaşmalı muhasebe firması, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Paylaşılabilir
Firma sunumları Ticari Özel Yalnzıca potansiyel müşterilerle kesin müşterilerle Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Paylaşılabilir
Firma prosedürleri Ticari Özel Yalnızca kesin müşteri statüsündeki eğitime başlamış müşterilerle ve Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Paylaşılabilir paylaşılabilir
Fatura mali işlerin yürütüldüğü bilgisayar programı Ticari Gizli Yalnızca anlaşmalı muhasebe firması, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Paylaşılabilir
Firmaya ait knpw-how niteliğindeki tüm bilgi belgeler.  Ticari Gizli
Şirket çalışanlarının birbirlerine gönderdikleri GSM Mesajları (SMS-MMS vb) ile e- postalar Ticari Özel Yalnızca Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve iilgilisi ile paylaşılabilir.

Adı / SOYADI                 GÖREVİ / ÜNVANI               İMZASI TARİH  

 

GÜVENLİK, GİZLİLİK, DÜRÜSTLÜK,  ETİK,  REKABETE SAYGI  BRİFİNGİ (MENTORa ATFEN)

 1. Yukarıda belirtilen gizlilik dereceli evrak, bilgi, belge, projeler ve bilgi işlem (Program/CD/Disket) envanteri hakkında mevcut prensiplerden ve mevzuat konularında bilgilendirildiğimi, bunları tamamen anladığımı ve gizlilik dereceli belge, bilgi, doküman, proje, program, malzeme,  mahallerin emniyetle muhafazasında sorumluluğuma düşen mesuliyeti öğrendiğimi, bildiğimi ve bilmeyerek bu bilgilerin, malumatın ehil olmayan yetkisiz kişilere geçmesi halinde halen yürürlükte olan kanun, yönerge, talimat, tebliğ veya bu husustaki idari ve icrai emirlerin hükümlerine göre borçlu olacağımı beyan ederim.
 2. FAYDALANICI FİRMA’da çalışmam esnasında öğrenmiş olduğum tüm bilgileri müsaadesiz daha düşük gizlilik dereceli yerlerde çalışan personele ve her ne sebeple olursa olsun rakip firmalar, çevrem ile ziyaretçilere ifşa etmeyeceğimi, ayrıldığım takdirde edinmiş olduğum bilgiler ile şirketin genel yönetim, yöneticileri ve işleyiş şekillerine ilişkin hususları hiçbir kimseye açıklamayacağımı kabul ve beyan ederim.
 3. FAYDALANICI FİRMA’da çalıştığım süre içerisinde aşağıda belirtilen kanun maddelerine uygun olarak rakip firmalarla arasında haksız rekabetle itham ettirecek yönlendirmelerden, mentorluk faaliyetinden ve ayrıca şahsım adına da FAYDALANICI FİRMAYA yönelik bu tip tavırlardan kaçınacağımı, ayrıldıktan sonra da şirkete yönelik aşağıda belirtilen hususlara ilişkin bir tavır sergilemeyeceğimi kabul ve beyan ederim.
 4. Türk Ticaret Kanunu 4’üncü Kısımda Yer Alan ve detayları müteakip maddelerde belirtilen “Haksız Rekabet” ilkelerine gerek hizmet gerekse hizmetim sonrası riayet edeceğimi beyan ederim.

TÜRK TİCARET KANUNU MADDE 54-55-56 (HAKSIZ REKABET)

A) Genel olarak

I – Amaç ve ilke

MADDE 54 (1) Haksız rekabete ilişkin bu Kısım hükümlerinin amacı, bütün katılanların menfaatine, dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanmasıdır.

(2) Rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer şekillerdeki aykırı davranışlar ile ticari uygulamalar haksız ve hukuka aykırıdır.

II – Dürüstlük kuralına aykırı davranışlar, ticari uygulamalar

MADDE 55 (1) Aşağıda sayılan hâller haksız rekabet hâllerinin başlıcalarıdır:

a) Dürüstlük kuralına aykırı reklamlar ve satış yöntemleri ile diğer hukuka aykırı davranışlar ve özellikle;

 1. Başkalarını veya onların mallarını, iş ürünlerini, fiyatlarını, faaliyetlerini veya ticari işlerini yanlış, yanıltıcı veya gereksiz yere incitici açıklamalarla kötülemek,
 2. Kendisi, ticari işletmesi, işletme işaretleri, malları, iş ürünleri, faaliyetleri, fiyatları, stokları, satış kampanyalarının biçimi ve iş ilişkileri hakkında gerçek dışı veya yanıltıcı açıklamalarda bulunmak veya aynı yollarla üçüncü kişiyi rekabette öne geçirmek,
 3. Paye, diploma veya ödül almadığı hâlde bunlara sahipmişçesine hareket ederek müstesna yeteneğe malik bulunduğu zannını uyandırmaya çalışmak veya buna elverişli doğru olmayan meslek adları ve sembolleri kullanmak,
 4. Başkasının malları, iş ürünleri, faaliyetleri veya işleri ile karıştırılmaya yol açan önlemler almak,
 5. Kendisini, mallarını, iş ürünlerini, faaliyetlerini, fiyatlarını, gerçeğe aykırı, yanıltıcı, rakibini gereksiz yere kötüleyici veya gereksiz yere onun tanınmışlığından yararlanacak şekilde; başkaları, malları, iş ürünleri veya fiyatlarıyla karşılaştırmak ya da üçüncü kişiyi benzer yollardan öne geçirmek,
 6. Seçilmiş bazı malları, iş ürünlerini veya faaliyetleri birden çok kere tedarik fiyatının altında satışa sunmak, bu sunumları reklamlarında özellikle vurgulamak ve bu şekilde müşterilerini, kendisinin veya rakiplerinin yeteneği hakkında yanıltmak; şu kadar ki, satış fiyatının, aynı çeşit malların, iş ürünlerinin veya faaliyetlerinin benzer hacimde alımında uygulanan tedarik fiyatının altında olması hâlinde yanıltmanın varlığı karine olarak kabul olunur; davalı, gerçek tedarik fiyatını ispatladığı takdirde bu fiyat değerlendirmeye esas olur,
 7. Müşteriyi ek edimlerle sunumun gerçek değeri hakkında yanıltmak,
 8. Müşterinin karar verme özgürlüğünü özellikle saldırgan satış yöntemleri ile sınırlamak,
 9. Malların, iş ürünlerinin veya faaliyetlerin özelliklerini, miktarını, kullanım amaçlarını, yararlarını veya tehlikelerini gizlemek ve bu şekilde müşteriyi yanıltmak,
 10. Taksitle satım sözleşmelerine veya buna benzer hukuki işlemlere ilişkin kamuya yapılan ilanlarda unvanını açıkça belirtmemek, peşin veya toplam satış fiyatını veya taksitle satımdan kaynaklanan ek maliyeti Türk Lirası ve yıllık oranlar üzerinden belirtmemek,
 11. Tüketici kredilerine ilişkin kamuya yapılan ilanlarda unvanını açıkça belirtmemek veya kredilerin net tutarlarına, toplam giderlerine, efektif yıllık faizlerine ilişkin açık beyanlarda bulunmamak,
 12. İşletmesine ilişkin faaliyetleri çerçevesinde, taksitle satım veya tüketici kredisi sözleşmeleri sunan veya akdeden ve bu bağlamda sözleşmenin konusu, fiyatı, ödeme şartları, sözleşme süresi, müşterinin cayma veya fesih hakkına veya kalan borcu vadeden önce ödeme hakkına ilişkin eksik veya yanlış bilgiler  içeren sözleşme formülleri kullanmak.

b)Sözleşmeyi ihlale veya sona erdirmeye yöneltmek; özellikle;

 1. Müşterilerle kendisinin bizzat sözleşme yapabilmesi için, onları başkalarıyla yapmış oldukları sözleşmelere aykırı davranmaya yöneltmek,
 2. Üçüncü kişilerin işçilerine, vekillerine ve diğer yardımcı kişilerine, haketmedikleri ve onları işlerinin ifasında yükümlülüklerine aykırı davranmaya yöneltebilecek yararlar sağlayarak veya önererek, kendisine veya başkalarına çıkar sağlamaya çalışmak,
 3. İşçileri, vekilleri veya diğer yardımcı kişileri, işverenlerinin veya müvekkillerinin üretim ve iş sırlarını ifşa etmeye veya ele geçirmeye yöneltmek,
 4. Onunla kendisinin bu tür bir sözleşme yapabilmesi için, taksitle satış, peşin satış veya tüketici  kredisi  sözleşmesi yapmış  olan  alıcının  veya  kredi  alan  kişinin,  bu  sözleşmeden caymasına veya peşin satış sözleşmesi yapmış olan alıcının bu sözleşmeyi feshetmesine yöneltmek.

c) Başkalarının iş ürünlerinden yetkisiz yararlanma; özellikle;

 1. Kendisine emanet edilmiş teklif, hesap veya plan gibi bir iş ürününden yetkisiz yararlanmak,
 2. Üçüncü kişilere ait teklif, hesap veya plan gibi bir iş ürününden, bunların kendisine yetkisiz olarak tevdi edilmiş veya sağlanmış olduğunun bilinmesi gerektiği hâlde, yararlanmak,
 3. Kendisinin uygun bir katkısı olmaksızın başkasına ait pazarlanmaya hazır çalışma ürünlerini teknik çoğaltma yöntemleriyle devralıp onlardan yararlanmak.

d) Üretim ve iş sırlarını hukuka aykırı olarak ifşa etmek; özellikle, gizlice ve izinsiz olarak ele geçirdiği veya başkaca hukuka aykırı bir şekilde öğrendiği bilgileri ve üretenin iş sırlarını değerlendiren veya başkalarına bildiren dürüstlüğe aykırı davranmış olur.

e) İş şartlarına uymamak; özellikle kanun veya sözleşmeyle, rakiplere de yüklenmiş olan veya bir meslek dalında veya çevrede olağan olan iş şartlarına uymayanlar dürüstlüğe aykırı davranmış olur.

f) Dürüstlük kuralına aykırı işlem şartları kullanmak. Özellikle yanıltıcı bir şekilde diğer taraf aleyhine;

 1. Doğrudan veya yorum yoluyla uygulanacak kanuni düzenlemeden önemli ölçüde ayrılan, veya
 2. Sözleşmenin niteliğine önemli ölçüde aykırı haklar ve borçlar dağılımını öngören, önceden yazılmış genel işlem şartlarını kullananlar dürüstlüğe aykırı davranmış olur.

B) Hukuki sorumluluk

I – Çeşitli davalar

MADDE 56 (1) Haksız rekabet sebebiyle müşterileri, kredisi, meslekî itibarı, ticari faaliyetleri veya diğer ekonomik menfaatleri zarar gören veya böyle bir tehlikeyle karşılaşabilecek olan kimse;

 1. a) Fiilin haksız olup olmadığının tespitini,
 2. b) Haksız rekabetin men’ini,
 3. c) Haksız rekabetin sonucu olan maddi durumun ortadan kaldırılmasını, haksız rekabet yanlış veya yanıltıcı beyanlarla yapılmışsa bu beyanların düzeltilmesini ve tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise, haksız rekabetin işlenmesinde etkili olan araçların ve malların imhasını,
 4. d) Kusur varsa zarar ve zıyanın tazminini,
 5. e) Türk Borçlar Kanununun 58 inci maddesinde öngörülen şartların varlığında manevi tazminat verilmesini, isteyebilir. Davacı lehine ve (d) bendi hükmünce tazminat olarak hâkim, haksız rekabet sonucunda davalının elde etmesi mümkün görülen menfaatin karşılığına da karar verebilir.

(2) Ekonomik çıkarları zarar gören veya böyle bir tehlikeyle karşılaşabilecek müşteriler de birinci fıkradaki davaları açabilirler, ancak araçların ve malların imhasını isteyemezler.

(3) Ticaret ve sanayi odaları, esnaf odaları, borsalar ve tüzüklerine göre üyelerinin ekonomik menfaatlerini korumaya yetkili bulunan diğer meslekî ve ekonomik birlikler ile tüzüklerine göre tüketicilerin ekonomik menfaatlerini koruyan sivil toplum kuruluşlarıyla kamusal nitelikteki kurumlar da birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı davaları açabilirler.

(4) Bir kimse aleyhine birinci fıkranın (b) ve (c) bentleri gereğince verilmiş olan hüküm, haksız rekabete konu malları, doğrudan veya dolaylı bir şekilde ondan ticari amaçla elde etmiş olan kişiler hakkında da icra olunur.

(KARŞILIKLI İMZA….)

tr_TRTurkish